Menu

Vedtægter

§ 1

Foreningens navn er Skælskør Boldklub & Idrætsforening. Foreningen er stiftet den 11. november 1924. Foreningens hjemsted er Slagelse kommune.

 

§ 2

Foreningens formål er ved idræt og anden kulturel virke, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

 

§ 3

Foreningen er tilsluttet DGI- Vestsjælland , DBU/SBU og DIF. Endvidere er foreningen tilsluttet Slagelse Fritidsunion.

 

§ 4

Stk. 1:

Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter. Som passive medlemmer kan optages enhver.

Stk. 2:

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

Stk. 3:

Udmeldelse skal ske ved henvendelse til bestyrelsen.

Stk. 4:

Generalforsamlingen kan udnævne medlemmer, der gennem lang tids virke eller på anden måde har gjort sig fortjent til foreningens særlige udmærkelse, til æresmedlem.

 

§ 5

Stk. 1:

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af: Formand, næstformand, 4 menige medlemmer samt 1 suppleant.

Såvel formand som næstformand og menige medlemmer kan sideløbende bestride en eller flere udvalgsformandsposter for de i §6 anførte udvalg.

Stk. 2:

Valg af formand, næstformand gælder for 2 år af gangen. Formanden vælges direkte på generalforsamlingen på lige år. Næstformanden vælges på ulige år.

Stk. 3:

Menige medlemmer og supplanten vælges for 1 år af gangen.

Stk. 4:

Valgbar er ethvert medlem, der er fyldt 18 år.

§ 6

Stk. 1:

Bestyrelsen skal nedsætte følgende 4 udvalg: 1) Sportsudvalg, 2) Økonomi- og administrationsudvalg, 3) Sponsorudvalg, og 4) Klubhusudvalg.

Formandsposten i de enkelte udvalg skal bestrides af et bestyrelsesmedlem. Udvalgsformændene er bemyndigede til at nedsætte underudvalg

uden generalforsamlingens godkendelse.

Stk. 2:

Et udvalgs nedlæggelse skal godkendes på generalforsamlingen. Ved et udvalgs nedlæggelse overgår dispositionsretten over samtlige udvalgets ejendele og formue til foreningen.

 

§ 7

Stk. 1:

For hvert af de udvalg, der er godkendt jf. § 6 stk. 1, oprettes et udvalg på 3-7 medlemmer.

Stk. 2:

Udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden.

 

§ 8

Stk. 1:

Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Stk. 2:

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

§ 9

Stk. 1:

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i marts måned og indkaldes ved opslag på foreningens område og ved annoncering i den eller de aviser, som bestyrelsen finder det fornødent, med mindst 14 dages varsel.

Stk. 2:

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

Stk. 3:

Kun fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret.

Stk. 4:

Aktive medlemmer under 15 år kan lade sig repræsentere med stemmeret ved fremmøde af én voksen, der har forældremyndighed over barnet.

Stk. 5:

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.

Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.

Stk. 6:

Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

 

§ 10

På den ordinære generalforsamlingen behandles følgende:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Aflæggelse af beretning.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
  4. Forelæggelse af budget for indeværende år.
  5. Fastlæggelse af kontingent.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Valg:

                 a)    formand (lige år) og næstformand (ulige år)

                 b)    bestyrelsesmedlemmer

                 c)    suppleant

                 d)    revisorer og revisorsuppleant

     8. Eventuelt

§ 11

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10 % af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom med forsalg til dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

 

§ 12

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse.

 

§ 13

Til bestyrelsesmøderne har udvalgsformændene mødepligt eventuelt ved stedfortræder. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Formanden og næstformanden har ret til at overvære

udvalgsmøderne, dog uden stemmeret.

 

§ 14

Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor, i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

§ 15

Der tages referat af bestyrelsesmøder og dette godkendes senest på næste møde.

 

§ 16

Stk. 1:

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december, og senest 1. marts afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne.

 

Stk. 2:

På generalforsamlingen vælges hvert år 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant.

 

§ 17

Stk. 1:

Foreningen kan kun opløses/deles, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.

Stk. 2:

Ophører foreningen at eksistere tilfalder foreningens formue idræts- og ungdomsarbejdet i Slagelse kommune.

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 29. marts 2017.

 

 

Dirigent: __________________________________________

 

 

 

 

Information om cookies Cookies er en lille fil som hjælper os med at få hjemmesiden til at fungere. Det er ikke noget som på nogen måde er skadeligt for din PC. På vores hjemmeside bruges det primært til trafikmåling samt optimering af hjemmesiden. Hvis du klikker videre på siden, så acceptere du samtidig brug af (de ufarlige) cookies
Luk